loader image

Adatvédelmi nyilatkozat

 

1. Általános tudnivalók

A Diósgyőri Fogaskerék Gyártó Kft. tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tartalmazza, hogy milyen vásárlói információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel, az érintett hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a nyilvántartásból. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

A honlap felkeresése során a Diósgyőri Fogaskerék Gyártó Kft. szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Diósgyőri Fogaskerék Gyártó Kft. honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Diósgyőri Fogaskerék Gyártó Kft. az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelmét biztosító, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Csak abban az esetben továbbítjuk az adataidat harmadik személynek, ha ahhoz Ön hozzájárul, hozzájárulás nélkül pedig akkor, ha azt törvényi felhatalmazás alapján hatóság, vagy bíróság elrendeli.
Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk, így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tároljuk, és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás és adatfelhasználás.

3. „Cookie-k”

A honlap használatának megkönnyítése céljából a Diósgyőri Fogaskerék Gyártó Kft. anonim látogatásazonosítót, ún. „cookie”-kat használ. A „cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt „cookie-k” a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt „cookie-kat” bármikor eltávolíthatja számítógépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat. Amennyiben a böngészőprogram e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon böngészőprogramja Súgó menüpontjában.

4. Személyes adatai módosítása és törlése

A rögzített adatokat a Diósgyőri Fogaskerék Gyártó Kft. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. A Diósgyőri Fogaskerék Gyártó Kft. gondoskodik arról, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatai törlését a nyilvántartásból, valamint arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja személyes adatai további kezelésére vonatkozó hozzájárulását (ezek részletei megtekinthetőek a lenti, jogokról, és jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatásban). Amennyiben adatai törlését kére, vagy ha személyes adataval kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levélben vagy e-mailben a “Kapcsolat” menüpontban elérhető címeinken. Akkor is kapcsolatba léphet velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek.
Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Diósgyőri Fogaskerék Gyártó Kft. milyen adatokat és milyen módon kezel Önnel kapcsolatban -különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára-, kérjük, hogy szintén a “Kapcsolat” menüpontban elérhető címek valamelyikén keressen fel bennünket.

5. Az érintettek jogai, és jogorvoslati lehetőségei az Infotv. alapján:

Az érintett kérelmezheti a Diósgyőri Fogaskerék Gyártó Kft.-nél, mint adatkezelőnél (a továbbiakban: adatkezelő):

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság, vagy NAIH) fordulás lehetőségéről.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettnek a fentiekben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

AZ ADATKEZELÉSÉRT FELEŐS:

Diósgyőri Fogaskerék Gyártó Kft.
3534 Miskolc, Bánát utca 9.
Cégjegyzékszám: 05-09-029412
Adószám: 12800625-2-05